Категорија Третман кила

Третман кила

Храна за гихт на ногама

Нутритивне карактеристике кода гихта Кажемо да је примарни узрок развоја гихта висок ниво мокраћне киселине у крви, не разумијемо како и зашто се то догађа. Да бисмо разумели овај процес, обратимо се основама биохемије.
Опширније
Третман кила

Избор ортопедског јастука за остеохондрозу

Како одабрати ортопедски јастук за спавање са цервикалном остеохондрозом? За човјека је потребан снажан и здрав сан, јер се иначе стварају предувјети за развој болести, нервних болести и других проблема.
Опширније
Третман кила

Школска торба и здравље ученика

Òÿæåëûé ðþêçàê ïîðòèò øêîëüíèêó îñàíêó Ñîâðåìåííîå øêîëüíîå îáðàçîâàíèå íàñûùåíî ðàçíûìè äèñöèïëèíàìè. Ïîýòîìó äåòÿì ïðèõîäèòñÿ íîñèòü â øêîëó î÷åíü ìíîãî êíèã. À íîñÿò îíè èõ, ïðåèìóùåñòâåííî, â ðþêçàêàõ çà ñïèíîé.
Опширније
Третман кила

Ингуинал херниа

Какав лекар лечи херније кичме, ни у ком случају не идете у Екатеринбург, ау Москву истраживачки институт Бурденко за хирургију има професионалце који раде са френзираним темпом, али после њих има много компликација.
Опширније
Третман кила

Узроци, симптоми и лечење Пертхеса код деце и одраслих

Пертхесова болест Пертхесова болест (остеохондропатија главе бутне кости, Пертхес-Легг-Цалве болест) је болест у којој је поремећена доток крви у главу бутне кости, са каснијом асептичном некрозом.
Опширније